Privacybeleid

Verklaring bescherming van persoonsgegevens van (kandidaat) zorgboer, hulpboer (zorggast), freelance medewerkers, vrijwilligers, leveranciers en andere gebruikers van de dienstverlening van Steunpunt Groene Zorg vzw.

Versie d.d. 10/01/2019

Steunpunt Groene Zorg vzw verwerkt verschillende persoonsgegevens van (kandidaat) zorgboeren, hulpboeren (zorggasten), hulpverleners, vrijwilligers, leveranciers en andere gebruikers van de dienstverlening van Steunpunt Groene Zorg vzw in het kader van haar opdracht. Steunpunt Groene Zorg vzw gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de verwerking van deze persoonsgegevens en respecteert hierbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens en het de discretieplicht.

Deze privacyverklaring informeert jou als (kandidaat) zorgboer, hulpboer (zorggast), hulpverlener, vrijwilliger, leverancier en andere gebruiker van onze dienstverlening over wat Steunpunt Groene Zorg vzw doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt en over jouw rechten inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten jij als betrokkene kunt uitoefenen.

1. Identiteit van de organisatie

Steunpunt Groene Zorg vzw
Diestsevest 40, 3000 Leuven (maatschappelijke zetel)
Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal (administratieve zetel)
e-mail: steunpuntgroenezorg@groenezorg.be
016/28 61 28

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Steunpunt Groene Zorg vzw verwerkt de persoonsgegevens die je ons meedeelt bij een aanmelding, aanmaak van een account, bij een bestelling of inschrijving of bij de aanvang van een samenwerking.

Het gaat om volgende gegevens:

 • naam en voornaam, adres, telefoon/gsm nummer, e-mailadres, IP adres
 • leeftijd, geboortedatum en –plaats
 • familiale context
 • bankrekeningnummer
 • rijksregisternummer, ondernemingsnummer
 • mogelijks: beeld- en/of audio-opnamen
 • indien noodzakelijk: opleiding en vorming
 • overige persoonsgegevens die je zelf -mondeling of schriftelijk verstrekt.

Tevens verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals psycho-sociale ondersteuningsnoden, origine, ideologische en godsdienstige overtuiging, seksuele leven, gezondheidsgegevens, mits toestemming en strafrechtelijk verleden (bv. de meerderjarige leden van een zorgboergezin kunnen gevraagd worden een uittreksel model 2 uit het strafregister voor te leggen).

3. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

Je persoonsgegevens worden verwerkt:

 • i.f.v. een vraag de je ons stelde (via het aanmeldingsformulier, webformulieren, telefonisch, per mail, ...), om je te kunnen antwoorden en voor registratie ervan i.f.v. jaarlijkse evaluatie van onze werking.
 • voor onze dienstverlening.
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en van wetgeving
 • om je uit te nodigen voor vormingen, ontmoetingsmomenten, ...
 • om eventuele betalingen te kunnen verrichten
 • om enquêtes uit te voeren, statistieken op te maken of voor wetenschappelijk onderzoek. We garanderen je anonimiteit of vragen je toestemming om je gegevens door te geven.

Zo verwerken we jouw gegevens om/voor:

 • de verzending van onze nieuwsbrief
 • het deelnemen aan activiteiten
 • de verzekering
 • betaaldiensten
 • de facturatie / opvolging van betalingen
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid en om andere toepasselijke regelgeving te kunnen naleven
 • jouw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat Steunpunt Groene Zorg vzw haar diensten, activiteiten of producten daar beter kan op afstemmen
 • Het vinden van een goede match tussen zorgvraag en zorgboer.
 • het aanbod, content en kwaliteit te kunnen analyseren en verbeteren
 • statistische gegevens te verkrijgen
 • een archief bij te houden
 • je dossier en prestaties te kunnen beheren en opvolgen
 • met jou te communiceren over de activiteiten, diensten en ondersteuning van Steunpunt Groene Zorg vzw en haar partners
 • aangepaste activiteiten of ondersteuning te kunnen bieden
 • voorstelling/promotie van activiteiten
 • door te geven aan onderaannemers, leveranciers en partners van Steunpunt Groene Zorg vzw voor de uitvoering van voorgaande punten

Steunpunt Groene Zorg vzw maakt deel uit van Ferm, een netwerk van organisaties, en Boerenbond & Landelijke Gilden. Via onze communicatiekanalen houden we je op de hoogte van nieuws en activiteiten van alle organisaties van Ferm en Boerenbond & Landelijke Gilden. Indien je hiervan niet meer op de hoogte wilt blijven, volstaat het een mail te sturen naar steunpuntgroenezorg@groenezorg.be.

Steunpunt Groene Zorg vzw streeft optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid na van haar informatieplatformen en gegevenssystemen. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van Steunpunt Groene Zorg vzw, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van verwerking door Steunpunt Groene Zorg vzw vallen.


4. Wat is de verwerkingsgrond van de verwerking?

Steunpunt Groene Zorg vzw verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van

 • jouw toestemming
 • de overeenkomst die je aangaat met Steunpunt Groene Zorg vzw voor het gebruik/verstrekken van een of meerdere diensten, activiteiten of producten (bv. matching zorggast, begeleiding, deelname aan activiteiten, leveren van producten of diensten,...)
 • het gerechtvaardigd belang om betrokkenen te ondersteunen en met hen te communiceren
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens (bv. gezondheidsgegevens) en andere persoonsgegevens dan vermeld in punt 2 (bv. beeldmateriaal), vragen we vooraf je toestemming. Deze toestemming kan ten allen tijde door jou worden ingetrokken. De verwerking van de gegevens van voor de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar verwezen wordt en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

5. Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt?

Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan andere organisaties, met uitzondering van (cfr punt 3.)

 • organisaties aan wie de overdracht wettelijk verplicht is (bv. overheidsinstanties)
 • verwerkers of contractspartijen voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die Steunpunt Groene Zorg vzw aanbiedt (bv. verzending documenten, uitvoering bestelling, verzekering,...)
 • verwerkers of contractspartijen voor gebruik van (geïntegreerde) hulpmiddelen/toepassingen/diensten (bv. webtoepassingen)

Met deze verwerkers/contractspartijen maakt Steunpunt Groene Zorg vzw de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen (zie punt 8.). Steunpunt Groene Zorg vzw kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verdere verwerking van persoonsgegevens door die onderaannemers/contractspartijen.

Steunpunt Groene Zorg vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Bezoeken aan onze website worden geregistreerd door Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse dienstverlening van Google Inc. Bij het verwerken van deze informatie, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, weet Steunpunt Groene Zorg vzw hoe haar website wordt gebruikt en hoe Steunpunt Groene Zorg vzw deze kan verbeteren. Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je op de website van Google.

6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Steunpunt Groene Zorg vzw bewaart persoonsgegevens zo lang noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

7. Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Je hebt het recht om je gegevens te raadplegen en te (laten) verbeteren. Je hebt tevens het recht je gegevens te laten wissen, over te dragen of de verwerking ervan te laten beperken. Een verzoek tot inzage, verbetering, wissing of beperking van de verwerking en gegevensoverdracht kan je richten aan steunpuntgroenezorg@groenezorg.be, mét bewijs van je identiteit. Een verzoek zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging, worden beantwoord.

Meer informatie omtrent je rechten inzake bescherming van je persoonsgegevens vind je bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

8. Vertrouwelijkheid, beheer en beveiliging

Steunpunt Groene Zorg vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers.

Steunpunt Groene Zorg vzw bewaart en beheert deze gegevens in een beveiligde database van Steunpunt Groene Zorg vzw of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in de EER.

Steunpunt Groene Zorg vzw verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR of AVG) van 25 mei 2016.

Steunpunt Groene Zorg vzw heeft o.a. volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Steunpunt Groene Zorg vzw kennis kunnen nemen van jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding/discretieplicht daarvan
 • indien nodig gebruiken we pseudoniemen of anonimiseren we gegevens waardoor je niet geïdentificeerd kan worden (bv. bij aftoetsing van een opvangvraag bij de zorgboer, bij gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek)
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • de medewerkers van Steunpunt Groene Zorg vzw zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en van de privacyregels.

Voor meer informatie over de beveiliging van door Steunpunt Groene Zorg vzw verzamelde persoonsgegevens, kun je contact opnemen met steunpuntgroenezorg@groenezorg.be.

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of een indruk of aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op via steunpuntgroenezorg@groenezorg.be. Wordt geen afdoend antwoord of bevredigende oplossing gevonden, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@samenferm.be. Je hebt daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10. Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Steunpunt Groene Zorg vzw maakt deel uit van Ferm. De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) adviseert Steunpunt Groene Zorg vzw inzake de bescherming van persoonsgegevens van de betrokkenen.
Contact: privacy@samenferm.be

11. Wijziging privacyverklaring

Steunpunt Groene Zorg vzw kan haar privacyverklaring en haar beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op onze website www.groenezorg.be.

We adviseren je om de verklaring geregeld opnieuw na te kijken.