Verzekering

Zorgboerderij, begeleidende voorziening en zorggast moeten elk verzekerd zijn voor het risico van burgerlijke aansprakelijkheid bij schade op de zorgboerderij.

Bovendien is het ten zeerste aanbevolen dat de zorggast zich indekt tegen het risico van lichamelijke ongevallen die zich kunnen voordoen tijdens de zorgboerderijactiviteiten.

Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de zorggast

Naargelang de concrete situatie zijn er voor de dekking van de risico's van de zorggast meerdere mogelijkheden.

  • verzekering via een collectieve polis van de voorziening
  • verzekering via een collectieve polis van de school
  • verzekering specifiek voor de zorgboerderijactiviteit, afgesloten door de zorggast
  • aansluiten bij de collectieve polis die Steunpunt Groene Zorg aanbiedt

Let op!
De persoonlijke familiale polis dekt de zorggast niet altijd tegen het risico van zijn aansprakelijkheid voor schade op de zorgboerderij.
Soms gaat de verzekeringsmaatschappij ervan uit dat de dagbesteding niet tot de private sfeer behoort en daarom niet verzekerd is binnen de familiale polis. Neem daarom steeds contact met jouw verzekeringsagent alvorens de activiteiten van dagbesteding aan te vatten. Sommige verzekeraars zijn bereid de polis aan te passen, al dan niet mits bijkomende premie. Vraag steeds aan jouw verzekeraar een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de polis BA ook het risico van dagbesteding op de zorgboerderij dekt.

Ben je niet gedekt door de collectieve polis van de voorziening/school? Dan kan je eventueel aansluiten bij de collectieve polis die Steunpunt Groene Zorg aanbiedt.

Meer informatie over de collectieve polis van Steunpunt Groene Zorg.

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van de zorgboerderij

Bedrijven die groene zorg aanbieden kunnen dit risico laten opnemen in hun bestaande bedrijfspolis. Vooraleer je start als zorgboer, neem je hiervoor contact met jouw verzekeringsmaatschappij. Meestal hoef je voor deze aanvulling geen bijkomende premie betalen.

Land- en tuinbouwbedrijven die aanspraak willen maken op de zorgboerderijsubsidie vanwege het Departement Landbouw en Visserij moeten als bewijs van hun verzekering BA een attest kunnen voorleggen. Het modelattest kan je in de rechterkolom van deze pagina downloaden.

Wie als particulier of kleine organisatie nog geen polis BA heeft, moet contact nemen met zijn verzekeringsmaatschappij om een specifieke verzekering af te sluiten. Dat zal doorgaans niet kosteloos zijn. Momenteel onderzoekt Steunpunt Groene Zorg of het een collectieve polis kan afsluiten waar kleinschalige zorgboerderijen zonder bedrijfspolis kunnen instappen.  

Let op!
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt jou enkel tegen de eventuele schade die de zorggast aan derden toebrengt. 
Schade die je zelf oploopt (bv. zorggast beschadigt jouw materiaal) is niet gedekt. Dergelijke schade kan enkel gedekt worden door een zaakschadeverzekering.  

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van de begeleidende voorziening

Het is niet denkbeeldig dat bij een schadedossier de voorziening aansprakelijk gesteld wordt. Redenen voor een dergelijke aansprakelijkheid kunnen zijn: een mismatch die redelijkerwijze had voorkomen kunnen worden, ontoereikende informatie aan de begeleider op de zorgboerderij, ...

Doorgaans beschikt een voorziening over een dergelijke verzekering aangezien dit ook als voorwaarde geldt voor hun erkenning en eventuele subsidiëring door de overheid.

Wat bij een schadegeval?

Het is niet altijd eenvoudig om bij een gebeurtenis of ongeval onmiddellijk uit te maken of een verzekeringspolis kan aangesproken worden, en zo ja, welke. Daarom raden we aan om een schadegeval bij de verschillende verzekeraars van zorggast en zorgboer aan te geven. Een aangifteformulier kan je bekomen bij de verzekeraar en moet, naargelang de situatie, binnen de 48 uur of binnen de 8 dagen na de gebeurtenis, worden ingediend.
Het is geen probleem om, indien de aangifte onterecht bleek of niet bij de juiste verzekeraar werd ingediend, nadien in te trekken. Maar een aangifte die te lang na de gebeurtenis werd ingediend kan door de verzekeraar gewijgerd worden.

Schoolattest ZB OVK

Indien de dagbesteding op de zorgboerderij geldt als schoolextern traject, worden de risico's van de leerling gedekt door de schoolpolis. Bij de opstart dient de zorgboer het schoolattest zorgboerderijovereenkomst, ingevuld en ondertekend door de schooldirectie, te ontvangen.
Schoolattest zorgboerderijovereenkomst

Model attest

Zorgboeren die aanspraak maken op de subsidie van DLV moeten een verzekeringsattest aan de Vlaamse overheid voorleggen. 

Model verzekeringsattest