Vrijwilligerswerk op de zorgboerderij


Voor de begeleiding van kwetsbare personen tijdens hun activiteiten, kan de zorgboerderij beroep doen op vrijwillige medewerkers. Vrijwilligers kunnen een toegevoegde waarde geven aan de kwaliteit en intensiteit van de aandacht die aan de zorggasten besteed wordt.
Inzet van vrijwilligers kan echter niet zomaar. Je moet terdege rekening houden met de regelgeving. De regelgeving is bedoeld als waarborg om vrijwilligers correct te behandelen en hun rechten te eerbiedigen.
Bovendien kan niet elke zorgboerderij vrijwilligers inzetten. De wet op het vrijwilligerswerk laat niet toe dat ondernemingen met winstoogmerk beroep doen op de inzet van vrijwilligers. Particuliere of zelfstandige initiatieven kunnen evenmin vrijwillige medewerkers engageren. Enkel zorgboerderijen die verankerd zijn in een organisatie zonder winstoogmerk kunnen vrijwilligersovereenkomsten afsluiten. 

Gezocht!!!
Vrijwilligers voor Antwerpse zorgboerderijen

VacatureFunctiebeschrijvingKandidaatformulier

Wil je als vrijwilliger zorggasten helpen begeleiden op de zorgboerderij?

Neem vrijblijvend contact.


Vrijwilligerswerk op vzw-zorgboerderij

Wordt jouw zorgboerderij uitgebaat als een vereniging zonder winstoogmerk, dan kan je vrijwillige medewerkers inzetten bij de begeleiding van de zorggasten.
De wettelijke bepalingen die je daarbij moet naleven staan beschreven in de Wet op het Vrijwilligerswerk. Meer info daarover kan je lezen op de website over vrijwilligerswerk in Vlaanderen.
Is de vzw actief als erkende of vergunde voorziening binnen het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dan moet je bovendien de bepalingen van het Decreet op het vrijwilligerswerk naleven. Ook hiervan vind je een overzicht op de website voor vrijwilligerswerk.

nieuw! pilootproject vrijwilligers op de zorgboerderij

Steunpunt Groene Zorg wil een eigen netwerk van vrijwilligers uitbouwen. In de provincie Antwerpen loopt daarvoor een pilootproject. Zorgboerderijen kunnen beroep doen op deze vrijwilligers om te helpen bij de ondersteuning van de zorggasten.
Een dergelijk netwerk biedt heel wat voordelen:
- zorgboerderijen hoeven niet elk op zichzelf een vrijwilligersbeleid uit te zetten. Ze kunnen beroep doen op de pool van vrijwilligers van het steunpunt. Zo hoeven ze niet elk afzonderlijk een verzekeringspolis af te sluiten, een eigen overeenkomst uit te werken of in te staan voor de opleiding en vorming van hun eigen vrijwilliger.
- Steunpunt Groene Zorg kan al die taken bundelen en zo een degelijke en gelijke omkadering geven aan de personen die zich vrijwillig willen inzetten op de zorgboerderij.

Voor de opbouw van deze vrijwilligerswerking kan het steunpunt rekenen op de financiële steun van de provincie Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. 
De inhoudelijke uitwerking verloopt in samenwerking met de hogescholen Thomas More en Plantijn Artesis.

Heb je interesse om je in te zetten als vrijwilliger op een zorgboerderij?
Neem contact met onze consulente van de provincie Antwerpen, Sanne Van Looveren, svanlooveren@groenezorg.be of 0475 87 09 72