Vrijwilligerswerk op de zorgboerderij


Voor de begeleiding van kwetsbare personen tijdens hun activiteiten, kan de zorgboerderij beroep doen op vrijwillige medewerkers. Vrijwilligers kunnen een toegevoegde waarde geven aan de kwaliteit en intensiteit van de aandacht die aan de zorggasten besteed wordt.
Inzet van vrijwilligers kan echter niet zomaar. Je moet terdege rekening houden met de regelgeving. De regelgeving is bedoeld als waarborg om vrijwilligers correct te behandelen en hun rechten te eerbiedigen.
Bovendien kan niet elke zorgboerderij vrijwilligers inzetten. De wet op het vrijwilligerswerk laat niet toe dat ondernemingen met winstoogmerk beroep doen op de inzet van vrijwilligers. Particuliere of zelfstandige initiatieven kunnen evenmin vrijwillige medewerkers engageren. Enkel zorgboerderijen die verankerd zijn in een organisatie zonder winstoogmerk kunnen vrijwilligersovereenkomsten afsluiten. 

Vrijwilligerswerk op vzw-zorgboerderij

Wordt jouw zorgboerderij uitgebaat als een vereniging zonder winstoogmerk, dan kan je vrijwillige medewerkers inzetten bij de begeleiding van de zorggasten.
De wettelijke bepalingen die je daarbij moet naleven staan beschreven in de Wet op het Vrijwilligerswerk. Meer info daarover kan je lezen op de website over vrijwilligerswerk in Vlaanderen.
Is de vzw actief als erkende of vergunde voorziening binnen het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dan moet je bovendien de bepalingen van het Decreet op het vrijwilligerswerk naleven. Ook hiervan vind je een overzicht op de website voor vrijwilligerswerk.

pilootproject vrijwilligers op de zorgboerderij

In de periode 2019 - 2020 had Steunpunt Groene Zorg een pilootproject voor de inzet van vrijwilligers op de zorgboerderij. Dit project liep in de provincie Antwerpen in het kader van plattelandsbeleid.  Steunpunt Groene Zorg vzw kon daarvoor rekenen op de financiële steun van de provincie Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. 

De inhoudelijke uitwerking verliep in samenwerking met de hogescholen Thomas More en Plantijn Artesis.

De resultaten van het project werden gebundeld in een handleiding 'Werken met vrijwillige begeleiders op een zorgboerderij'. Aanvullend op de algemene informatie over vrijwilligerswerk, die je op de hierboven vermelde websites kan terugvinden, gaat deze brochure specifiek in op de specifieke aspecten van samenwerking met vrijwillige begeleiders in de context van een zorgboerderij. 

De handleiding bevat bijlagen met handige werkinstrumenten die direct, of mits eenvoudige aanpassingen aan de concrete situatie van jouw zorginitiatief, inzetbaar zijn. Je kan ze hieronder, één voor één downloaden.

Bijlage 1: Vrijwilligersovereenkomst
Bijlage 2: Infofiche zorgboerderij
Bijlage 3: Vacature vrijwillige begeleider
Bijlage 4: Taakomschrijving vrijwillige begeleider
Bijlage 5: Competentieprofiel vrijwillige begeleider
Bijlage 6: Vragen telefonische screening
Bijlage 7: Selectiegesprek
Bijlage 8: Fiche selectiegesprek
Bijlage 9: Leidraad opvolgingsgesprek
Bijlage 10: Leidraad exitgesprek
Bijlage 11: Onkostennota vrijwilligerswerk